Torbjørn Trane Jensen i Nordland fylkeskommune har utarbeidet artikkel knyttet til forståelse og tolking av "forbudet mot offentlig støtte".Prosedyrekrav Bagatellmessig støtte
Støttegiver må skriftlig informere støttemottaker om at det er bagatellmessig støtte som ytes, og hvor stort beløpet er (uttrykt i bruttotilskuddsekvivalent), maksimalt 200 000 EURO over tre regnskapsår. Denne skriftlige informasjonen skal også inneholde konkrete referanser til regelverket om bagatellmessig støtte. Støttegiver skal oppbevare opplysninger over tildelt bagatellmessig støtte i 10 år. Støttegiver skal kunne gi ESA opplysninger om tildelt bagatellmessig støtte i løpet av 20 arbeidsdager, dersom ESA ber om slik informasjon.


Forslag til tekst i tilsagnsbrev mv.
Støtten er tildelt som bagatellmessig støtte i henhold til Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 2,133 som henviser til Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006.

Mottaker plikter å oppgi bevilget støtte dersom det søkes om annen offentlig støtte de neste tre årene.Prosedyrekrav Gruppeunntak
Støtte som oppfyller vilkårene i det alminnelige gruppeunntaket er unntatt fra plikten til forhåndsnotifikasjon og forhåndsgodkjennelse fra ESA. Visse opplysninger om støtten må imidlertid meldes til ESA senest 20 virkedager etter at en støtteordning er opprettet, eller en enkelttildeling er foretatt. Det er støttegiver som har ansvar for å melde støtten, og dette gjøres ved å fylle ut og sende inn et elektronisk skjema til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Departementet vil videresende meldingen til ESA.

Støttegiver må oppbevare detaljert informasjon om støtten gitt i medhold av det alminnelige gruppeunntaket i 10 år etter tildeling. Denne informasjonen må inneholde all nødvendig informasjon for å fastslå om unntaksvilkårene i det alminnelige gruppeunntaket er oppfylt. På skriftlig oppfordring fra ESA må norske myndigheter oversende denne informasjonen innen 20 arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt. 


Forslag til tekst i tilsagnsbrev mv.
Støtten er tildelt som gruppeunntak i medhold av Forskrift av 14. 11. 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, artikkel (fylles ut med aktuell artikkel avhengig av hva slags støtte som skal tildeles) i forordning EF 800/2008 (EUT L 214, 9.8.2008, side 3).