ROLLE:

For å kunne opprette en støtteordning er det nødvendig at man har administratorrettigheter i RF 13.50. Til høyre i skjermbilde er den påloggede rollen angitt. I dette skjermbildet ser vi at rollen er Administrator og fra en fylkeskommune.

Rolle


FANE STØTTEORDNING:

Støtteordning er koblingen ut til eksterne søkere i systemet. Har man ingen publiserte støtteordninger, så vil det ikke være mulig for en søker å finne det kommunen har av søkbare midler.


Tilgang til «Støtteordning» har man både fra toppknappene Ramme/regnskap og System. Under støtteordning er det mulig å opprette en ny støtteordning, kopiere en støtteordning og slette en allerede

etablert støtteordning.
Det er mulig å filtrere på status til en støtteordning under nedtrekksmenyen Publisert.

Ny støtteordning


For å opprette en støtteordning klikker man på den oransje knakken «Ny støtteordning». Først får man spørsmål om tittel på den aktuelle støtteordningen. I dette tilfellet oppretter vi en støtteordning med navnet «Kommunale næringsfond, Troms fylkeskommune.». Etter valg av navn så legger man til støtteordningen. Som dere ser er det mulig å endre navnet på støtteordningen etterpå, og her vil jeg ta bort punktum som står i slutten av støtteordningen.Legg til støtteordningPå første bildet er det lagt inn mulighet for å legge inn kort tittel på den aktuelle støtteordningen, nettlenke og tittel på nettlenke. «Tittel kort» er beregnet for intern bruk, mens «Nettlenke» og «Tittel nettlenke» vil kunne være tilknyttet en spesifikk side på kommunens egen nettside, der mer informasjon om den aktuelle støtteordningen fremgår eller lignende.


Knappen «Publisert» angir hvorvidt støtteordningen vil være søkbar i regionalforvaltning.no, eller ikke.


«Start publisering» er hvis man ønsker å stille inn en spesifikk dato for når man vil motta søknader. Denne kan være hensiktsmessig å benytte i forbindelse med publisering av støtteordninger der det foreligger en søknadsfrist, og man har annonsert om dette i aviser for det aktuelle nedslagsfeltet for støtteordningen.


«Søknadsfrist» er motsatt av start publisering. Når denne datoen er passert vil støtteordningen ikke være publisert, og ei heller tilgjengelig for å kunne opprette nye søknader. Det er verdt å merke seg, hvis man opererer med søknadsfrister, at det vil være mulig å sende inn en søknad som allerede er opprettet før søknadsfristens utløp. For å skille ut søknader som da eventuelt har kommet inn etter fristen kan man gå inn på loggen for søknaden, hvor det fremgår tidspunkt for når søknaden er sendt inn.


«Søknadsskjema» kan man angi hvilken type søknadsskjema søkeren vil måtte fylle ut ved opprettelse av en søknad. Det er her tre valg, der «Standard søknadskjema» og «Kommunalt næringsfond» vil være de to skjemaene som vil være aktuelt å benytte for kommunene. 


«Kommunalt næringsfond» er et noe mindre omfattende søknadsskjema, som er tilpasset størrelsen i typiske prosjekter finansiert over kommunale næringsfond.


«EUR kurs» er en funksjon som er tilpasset Interreg, og vil ikke være relevant for kommunene i denne sammenhengen.


«Kommunenr. i RF» er en funksjon som er under utvikling, men som vil kunne ha relevans ved et eventuelt regionalt næringsfond, der det er deltakelse fra flere kommuner.FANE UTVALGSKRITERIER:

Her er det en avkryssing av geografi og tematikk, samt den aktuelle støtteordningens regionalitet. Disse valgene er tilknyttet de utvalgskriteriene som søker kan filtrere på for å søke seg frem til en spesifikk støtteordning uten at man nødvendigvis vet navnet på denne. For vår del vil vi måtte velge Troms som geografisk avgrensning. Den tematiske kategoriseringen vil være tilknyttet de mål man ønsker å nå ved den aktuelle støtteordningen. «Ordningens regionalitet» vil for de kommunale næringsfondenes del være Kommunal.


FANE PUBLISERINGSTEKST:

Her skal den generelle offentlige informasjonen om den aktuelle støtteordningen fremgå. En tilskuddsordning er i henhold til Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler et administrativt system der tilskudd kan tildeles et bestemt formål og som inneholder følgende hovedelementer:

· Målet for ordningen

· Kriterier for måloppnåelse

· Tildelingskriterier, herunder støtteandel og beregningsregler

· Oppfølging og kontroll

· Evaluering

Har kommunen en egen nettside med tekst der dette fremgår, kan det være greit at denne teksten limes inn i dette vinduet.FANE VIKTIG INFO:

Denne fanen kan benyttes for å hi ytterligere informasjon tilknyttet den aktuelle støtteordningen, hvis man ønsker å spesifisere instruksjoner for søker. For at denne informasjonen skal vises vil det være nødvendig at denne aktiveres ved å slå på funksjonen nederst på siden.


FANE VEDLEGG/PLANER

Dette er en omfattende fane, men enkelte elementer her er bare tilknyttet «Merkur-programmet». De grå feltene viser for hvilket søknadsskjema denne gjelder for. «Standard kostnadsplan» kan benyttes for å definere ønskede kostnadsposter i en søknad, eksempelvis:

· 01.Personalkost

· 02.Innkjøpte tjenester

· 03.Utstyr

· 04.Andre kostnader

For at disse skal sortere seg i ønsket rekkefølge er det lurt å merke disse med tall, hvis ikke vil de sortere seg alfabetisk.

Vedlegg/Planer


«Standard finansieringsplan» er bygget opp på samme måte som Standard kostnadsplan, der det er mulighet for å definere ønskede poster i finansieringsplanen.

· 01.Egenfinansiering

· 02.Annen offentlig finansiering

· 03.Privat finansiering

· 04.Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning


«Aktivere ekstra kommentarfelt som vises i kostnadsplan» og «Aktiver ekstra kommentarfelt som vises under kostnadsplanen» gjelder bare for de publiserte støtteordningene som benytter «Standard søknadsskjema», og disse åpner opp for forvalter å legge inn spesifikk informasjon tilknyttet den aktuelle støtteordningen. Dette kan være en tekst som eksempelvis forklarer maksimalt godkjent timepris, og hvilke typer kostnader som vil være godkjent eller ikke.

 

«Overstyre ledetekster på offentlig støtte» er ytterligere beskrevet i brukerstøttesystemet. Dette er en funksjon som bare vil være tilgjengelig i Standard søknadsskjema.

 


FANE E-POSTKVITTERING

Her er det mulighet for forvalter å legge inn en egen tekst som søker vil motta når vedkommende har sendt inn sin søknad. Teksten man legger inn vil flette seg inn i meldingen merket med rødt, og den andre informasjonen som søker har oppgitt i sin søknad vil også fremgå i denne e-post. I teksten kan det fremgå informasjon om beregnet saksbehandlingstid, og eventuelt når sakene vil gå til politisk behandling og hvem som vil være saksbehandler av saken i kommunen.

 

FANE TILSAGNSNR.

I denne fanen kan forvalter definere hvordan tilsagnsnummerserien for den aktuelle støtteordningen skal være. Denne fanen vil komme til bruk ved innvilgelse av tilsagn, og man kan her definere hvilken form et tilsagnsnummer skal ha. Det er lagt opp til at hver forvalter har en egen løpenummerserie som vil bli fornyet ved overgang til nytt år. Tilsagnsnummer hentes ut i saksbehandlermodulen, og vil være tilsvarende av hva som defineres i denne fanen. «Pretekst» er den tekst som vil stå først i løpenummerserien, mens «Posttekst» vil stå sist. «Formatering av tilsagnsnummer» vil være der tilsagnsnummeret defineres. For Troms fylkeskommune sin del benyttes følgende: Pretekst årstall med 4 år, bindestrek og en nummerserie på tre siffer. I feltene mellom formateringen kan man sette inn bindestrek eller skråstrek eller lignende.

Tilsagnnummer

FANE FINANSIERING

Her knyttes den aktuelle tilskuddsordningen opp mot en ramme allerede forhåndsdefinert ramme i systemet. For kommunale næringsfond vil det være naturlig at det er en egen ramme i RF 13.50 som heter Kommunale næringsfond, og som er en rapporteringspliktig ramme til KMD. Dette er også plassen hvor Støtteordningen, som er ekstern, knyttes opp mot det interne hos forvalteren. Den rammen som defineres her vil også være den forvalgte rammen i saksbehandlermodulen.

Finansiering
FANE DOKUMENTMALER

Her kan forvalter selv definere egne maler som skal benyttes for den aktuelle støtteordningen. Det ligger allerede systemmaler som vil være forvalgt for de ulike saksdokumentene man kan generere ut av systemet. Malene, enten man velger å lage dem selv, eller benytter systemmalene er bygget opp rundt flettefelter, enten fra søknadsmodulen eller saksbehandlermodulen. Teksten som står i disse flettefeltene vil hentes inn i et Word-dokument i den rekkefølgen de er satt.