Rolleoversikt

 • Administrator
 • Saksbehandler
 • Saksbehandler uten økonomi
 • Ekstern saksbehandler
 • Ekstern forvalter


Vi beskriver i dette dokumentet hvilken spesiell tilgang og funksjonalitet de ulike rollene som er benyttet i systemet gir. Ikke alle roller er tilgjengelig for alle kommuner/fylker. Roller tilordnes direkte på brukerkonto, og en bruker kan kun inneha èn rolle om gangen. 
Rollebeskrivelser


Administrator

 • Har full tilgang til all tilgjengelig funksjonalitet innenfor forvalter-rollen
 • Har tilgang til toppmenyen "System"
 • Kan opprette nye brukere i forvalter-rollen
 • Har tilgang til å endre konfigurasjon (arkivfunksjonalitet, aktivere/deaktivere funksjonalitet, m.m.)
 • Har tilgang til å tilordne en saksbehandler på søknad
 • Personer med denne rollen kan være saksbehandler på søknader
 • Administrator kan sende søknad i retur og låse opp for redigering
 • Kan flytte registrerte søknader/tilsagn til andre søker-roller
 • Kan redigere og laste opp dokumentmaler
Saksbehandler

 • Gir tilgang til å utføre saksbehandling på søknader som er tilordnet sin bruker
 • Av praktiske årsaker og ønsket av brukerrådet, kan saksbehandler også utføre saksbehandling på søknader tilordnet andre saksbehandlere
 • Rollen gir ingen tilgang til funksjonalitet som ligger under "System" menyen (opprette bruker, lage dokumentmaler, m.m.)
 • Rollen har ingen endringstillatelse under "Ramme/regnskap"
Ekstern saksbehandler

 • Denne rollen gir tilgang til å legge inn "ekstern vurdering" på søknader tilknyttet enkelte støttordninger, kun innenfor eget fylke
 • Saker blir automatisk filtrert på geografi. Dette vil si at brukeren ser kun saker i eget fylke basert på oppgitt postnummer/kommune på brukerprofilen
 • Rollen ble i utgangspunktet laget spesifikt for KRD sin støtteordning "Bolyst" hvor eksterne saksbehandlere i de ulike fylkene skulle vurdere søknader innenfor eget fylke før KRD gjør vedtak på søknadene
Ekstern forvalter

 • Rollen "Ekstern forvalter" var opprinnelig tilpasset for Nordland Fylkeskommune, men er gjort tilgjengelig for et par andre fylker som har ønsket å benytte den
 • Hensikten med rollen er å gi eksterne personer saksbehandler tilgang til saker tilknyttet spesifikke støtteordninger og redusere innsyn og funksjonalitet utover det minimale de trenger for å utføre saksbehandling
 • Rollen har ikke tilgang til hovedfanen "System"
 • Rollen "Ekstern forvalter" er en ordinær "Saksbehandler" rolle som kun gir innsyn på saker og rammer knyttet til en (eller flere) utvalgt støtteordning.
 • "Ekstern forvalter" ser kun rammer (under Ramme/regnskap) avkrysset som "Finansiering" på aktuelle støtteordninger

 • under saksbehandling og fane "Fin.kilde" vil "Ekstern forvalter" bare kunne velge rammer avkrysset (tilsvarende punkt ovenfor)
Saksbehandler uten økonomi

 • Rollen er utviklet for Nordland fylkeskommune og vil bli tilgjengelig for andre fylkeskommuner som ønsker det
 • Rollen er identisk til rollen "Saksbehandler" med ett unntak som illustrert under. Saksbehandler uten økonomi har ikke tilgang til endring av det regnskapsmessige (økonomi) på tilsagnet

Vår anbefaling


I forhold til hvilken rolle brukere skal ha i systemet så kan vi gi følgende anbefaling:

 • for kommune hvor det normalt kun vil være et par brukere, er det mest praktisk at samtlige har rollen Administrator

 • for et større fylke vil det være fornuftig å prøve å begrense antall administratorer, sett derfor rollen Saksbehandler på samtlige brukere som definitivt kun skal inn i systemet for saksbehandling av egne saker


Som indikert i beskrivelse ovenfor er rollemodellen i systemet minimal med primært kun to ulike roller. Vi minner om at systemet her ikke er et arkivsystem, men kun et fagsystem som benyttes for saksbehandling og rapportering på bruk av regionale utviklingsmidler. Det er meget mulig det i framtiden vil utvides til et mer "state-of-the-art" rolle-/tilsagnsregime, men pr. i dag er det som beskrevet her.


Rollene Administrator og Saksbehandler har generelt full tilgang til alle saker i systemet og kan ta ut alle tilgjengelige rapporter.