Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet gått gjennom kap. 7 Tilskudd og reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen i retningslinjene for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene/60-postene. Dette har ført til at omtalen i kap. 7.5 Bagatellmessig støtte vil bli oppdatert for å sikre at forvalter følger de krav som gjelder ved tildeling av slik støtte, i tråd med omtalen på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider


Det er gjort noen endringer i regionalforvaltning.no for å ivareta dette som beskrevet under.


 • I søknadsmodulen er listen over hvilke opplysninger søker må oppgi i fanen Tidligere offentlig støtte utvidet til å inkludere støtteordning. Det er videre lagt inn lenker direkte til Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for bagatellmessig støtte og det alminnelige gruppeunntaket. Dette ligger i hjelpeteksten.

 • I saksbehandlermodulen under fanen Offentlig støtte skal saksbehandler vurdere om støtten er en rammetildeling, kjøp av tjeneste, bagatellmessig støtte eller gruppeunntak. I tilknytning til Bagatellmessig støtte er det lagt inn en ny hjelpetekst om hvilke elementer vurderingen bør inneholde:
  • "Støttegiver foretar en vurdering på bakgrunn av innhentet og øvrig tilgjengelig informasjon om de materielle vilkårene for å gi bagatellstøtte er oppfylt:
   • Er en innenfor virkeområdet til forordningen, jfr. artikkel 1?
   • Er støttebeløpet under 200 000 euro til foretaket for en periode på tre regnskapsår (100 000 euro for veitransport), jfr. artikkel 3 nr. 2?
   • Er det mulig å angi presist hva som er tilskuddets/støttens verdi ("transparent støtte"), jfr. artikkel 4?

 • Videre er "tilskuddsmal" og "tilskuddsmal ved aksept av vilkår" oppdatert til automatisk å flette inn informasjon om midlene er gitt som rammetildeling, kjøp av tjeneste, bagatellmessig støtte eller gruppeunntak. Dette kommer i tillegg til informasjon om "Mottatt offentlig støtte tidligere". Dette sikrer at søker får informasjon om støtten er gitt som offentlig støtte, ev. hvilken form. 


For mer informasjon klikk på lenke til forordningen: