Vi vil i dette dokument, ved hjelp av illustrasjoner gi en korfattet og skjematisk framstilling av "standard" saksbehandling i RF13.50.



For å komme til saksbehandlingsvindu på en sak, gjør følgende:

 • Gå til Søknad- og tilsagnsregister
 • Finn den aktuelle saken som skal behandles. Husk at du kan velge ulike filter over utvalget.
 • Trykk på den røde "hamburger"-menyen til venstre for saken du ønsker å behandle
 • Klikk deretter på [Saksbehandling]

Klikk på bildet for å gjøre den større.




Fane 1: "Saksbehandling"

Under den første fanen i saksbehandlingsvindu fylles ut nøkkelopplysninger for prosjektet

 • Korrekt Prosjektatus må velges på denne siden.
 • Saksbehandler/forvalter velger selv hvor mye informasjon de fylle ut under denne fanen
 • Klikk [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Kostnad"


Visste du..?



Fane 2: Kostnad

Her legger forvalter inn en godkjent kostnadsplan.

Det er ikke obligatorisk å fylle ut denne fanen, men dersom dere bruker systemet til å produsere dokumenter som f.eks tilsagnsbrev vil brevet automatisk flette inn kostnadsplanen som legges inn her. Når søker registrerer en utbetalingsanmodning vil også informasjon om kostnadsplan hentes fra denne fanen.

 • Trykk på knapp "Kopier fra søknad" for å hente den originale kostnasplan fra søknaden
 • Rediger planen om ønskelig
 • Du kan legge til og slette rader med knapper under planen
 • Slett rader ved å huke av til venstre for aktuell rad, og trykk på "slett rad" under
 • Husk at det finnes flere sider. Bla til neste side med pilene over planen, eller utvid rader som vises per side
 • Klikk [Lagre og rediger] for å lagre endringer



Fane 3: Finansiering
Her legger forvalter inn en godkjent finansieringsplan.

Det er ikke obligatorisk å fylle ut denne fanen, men dersom dere bruker systemet for å produsere dokumenter (f.eks tilsagnsbrev) vil brevet automatisk flette inn kostnadsplanen som legges inn her.

 • Klikk på "Kopier fra søknad" for å hente den originale finansieringsplanen fra søknaden
 • Gjør eventuelle endringer i kostnadsplanen på samme måte som forrige fane
 • (Utløste midler fra andre finansieringskilder er kun tilgjengelig for fylkeskommuner)
 • Klikk [Lagre og rediger] for å lagre endringer




Fane 4: Fin.kilde (finansieringskilder)

Her skal forvalter oppgi hvor prosjektet får finansiering fra (altså ramme og budsjettområde), i tillegg til innvilget beløp.

 • Obligatorisk rutine for rapporteringspliktige tilsagn: 
  Velg Ramme, Budsjettområde og skriv innvilget Beløp på alle innvilgede tilsagn

 • Dersom Ramme og/eller Budsjettområde mangler i nedtrekksmenyen må disse først legges til manuelt. Dette gjøres i toppmenyen Ramme/Regnskap: Klikk her for veiledning om temaet "Ramme/regnskap"
 • Om nødvendig kan også søknadsbeløp overstyres i dette vinduet, under "Sammendrag finansiering" til høyre
 • Hvis prosjektet f.eks blir finansiert av flere kilder, klikker du på grønn knapp [Legg til ny rad]. Du kan dele opp innvilget sum over flere rader med ulike rammer/budsjettområder
 • Klikk [Lagre og rediger] for å lagre endringer




Fane 5: Geografi

Forvalter kontrollerer at søker har valgt rett geografi




Fane 6: KMD

 • Obligatorisk rutine for rapporteringspliktige tilsagn: 
  Velg primærkategori og utdypningskategori(er)

 • Skriv inn NACE kode og antall ansatte ved bedriftsstøtte
 • Klikk på [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Offentlig støtte"



Fane 7: Offentlig støtte

 • Vurder de 6 vilkårene for offentlig støtte (EØS-avtalens regler om offentlig støtte)
 • Skriv en bekreftelse på at det er gjort en vurdering og en konklusjon.
 • Klikk på [Lagre og avslutt] for å lagre endringer.





Fane 8: Habilitet 
               
 • Tilordnet saksbehandler på søknad/tilsagn kan digitalt bekrefte habilitet under saksbehandling bildet og fanen "Habilitet"

 • 3 felter lagres:

  • Avkrysning (Ja/Nei) som bekrefter habilitet

  • Tekstfelt med navn/signatur manuelt innlagt av saksbehandler

  • Automatisk oppdatert datofelt for tidspunkt av bekreftet erklæring

 • Kommando knapp for lagring kun tilgjengelig for valg/tildelt saksbehandler (saksbehandler tilordnes på fane 1 "Saksbehandling").

                 

Saksbehandler legger inn "Erklæring om habilitet"

               
 • Felter kun tilgjengelig for Saksbehandler på aktuell sak, mao. id på saksbehandler må være lik id på innlogget bruker

 • Saksbehandler avkrysser felt (1) og fyller inn navn/signatur i felt (2) og deretter lagrer dette med knapp (3) som illustrert under:

               

               

               
 • Innlagt "Erklæring om habilitet" er synlig for alle med tilgang til saksbehandling 
 • Det er ikke mulig for andre enn tilordnet saksbehandler å endre erklæringen




               
Rangering og omtale


Rangering og omtale er en valfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode prosjekter fra mindre gode på en enkel måte. Innlegging av rangering må manuelt aktiveres av administrator i forvalter-rollen under konfigurasjon før det kan taes i bruk. Vi illustrerer under hvordan man aktiverer rangering og omtale under konfigurasjon.


Aktivering av rangering under konfigurasjon:



Hvordan legge inn rangering i saksbehandlingsvindu:


Visning og sortering i søknadsregisterer




Excel rapport som inkluderer "rangering og omtale":



Snarveier på Prosjektets Startside



Under Saksbehandling på prosjektets startside finnes snarveier til ulike handlinger/oppgaver som kan utføres i et enkeltprosjekt.

 

 Menyene under saksbehandling er som følger: