Innledning (må leses)

Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk. Regelverket vi viser til i denne artikkel er på ingen måte uttømmende, vi har bare tatt med det mest praktiske for våre tilskuddsposter. 


Det er ikke vist til annet regelverk, eller gjengitt noe annet regelverk i forskriftene. Grunnen til det er at generelle lover (offentlighetsloven, lov om anskaffelser osv) gjelder med mindre det står uttrykkelig i forskriften at de ikke gjelder. Departementet har gjort ett unntak ved å vise til forvaltningsloven fordi det er viktig at søkere kjenner til sine rettigheter undre en søknadsprosess, klagemuligheter mv.Forskrifter fra Kommunal- og distriktsdepartementet


Forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler


Merkur-forskriftaLover


Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker)Alminnelige regler om saksbehandlingen

Frå en søknad om tilskudd blir mottatt av forvalter og til og med behandlingen av søknaden er ferdig og eventuelt etter omgjøring eller klage på enkeltvedtaket om tilskudd.


  • Lovens virkeområde og definisjoner (kap. I)
  • Om habilitet (kap. II)
  • Alminnelige regler om saksbehandling, bl.a om veiledning, saksbehandlingstid, taushetsplikt, mv (kap. III)
  • Om saksforberedelse ved enkeltvedtak, bl.a om forvalters utrednings- og informasjonsplikt og partsinnsyn, (kap. IV)
  • Om vedtaket, bl.a om begrunnelse og underretning (kap. V)
  • Om klage og omgjøring av enkeltvedtak (kap. VI)
  • Om forskrifter (kap VII)
  • Om virkningene av feil i behandlingsmåten og utsatt iverksettelse (kap. VIII)
  • Administrative sanksjoner (kap. IX)
  • Tvangsmulkt (kap. X)
Offentlighetsloven med forskrift (Om innsyn i offentlige saksdokumenter).

Bestemmelsene gjelder ikke regler om partsinnsyn, altså partenes (søkers) innsyn i egne saksdokumenter. Det reguleres av forvaltningsloven kap. IV. Klikk på lenke under:Lov om offentlige anskaffelser. Forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser.EØS-avtalen, fremheve del IV, kap 2 om statsstøtte. Generell innføring i reglene om offentlig støtte (egen lenk i retningslinjene).


Regler om offentlig støtte


Lov om innovasjon Norge


Kommuneloven
Veiledere fra regjeringen


Prop. 1 S - Statsbudsjettet


Veileder om etablering av tilskuddsordninger i staten


Veileder om evaluering av statlige tilskuddsordninger


Regelverk for økonomistyring i staten (både reglement og bestemmelser).


Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner


Veiledningsnotat om forvaltningslovens og økonomiregelverkets krav til utformingen og forvaltningen av statlige tilskuddsordninger.Eksterne websider


Lovdata.no


Brønnøysundregisteret, Register om offentlig støtte


SIVA sine nettsider


Forskningsrådets nettsider


Innovasjon Norge


EFTA sine hjemmesider


ESA sine hjemmesider


EU sine hjemmesider