Til info: Etter publisering av dette skjemaet i 2018 har det blitt gjort flere små endringer av Redigerbart skjema. Funksjoner som blir vist i videoen over vil derfor avvike noe fra dagens funksjonalitet. Bilder og tekst dokumentert under oppdateres jevnlig.Redigerbart søknadsskjema er i utgagnspunktet basert på Møre og Romsdal sitt standard søknadsskjemaMed redigerbart søknadsskjema kan du:

 1. Overstyre ledetekster til ulike felter
 2. Overstyre ledetekster på fane tittel
 3. Skjule enkelte felt og ledetekster
 4. Skjule hele faner
 5. Overstyre antall rader for visning av verbalt tekstfelt
 6. M.m.


Innhold i denne artikkelen:

 • Tema 1: Komme i gang og tilpasse skjemaet
 • Tema 2: Se resultat av ferdig skjema og redigere hjelpetekster 
 • Tema 3: Sjekkliste før publisering
Tema 1: Komme i gang og tilpasse skjemaetLegg til ny støtteordning 

Første steg er å opprette en ny støtteordning i systemet, eller åpne en eksisterende ordning og velge søknadsskjema i nedtrekksmenyen med tittel "Redigerbart skjema". Klikk deretter på knappen "Tilpass skjema" for å starte konfigurasjon av søknadsskjemaet.Trenger du hjelp til å opprette en ny støtteordning? Klikk her for veiledning. 
Side 1 - Redigerbart Skjema 


Utfylling og tilpassing av det redigerbare skjemaet er valgfritt. Du kan velge å la alt stå som det er, eller tilpasse og skjule så mange faner/felt du ønsker.


På side 1 i Redigerbart skjema kan man fylle inn følgende basisinformasjon:

 • Tittel på søknadsskjema:
  En kort tekst/tittel som vises under alle sider i det ferdige søknadsskjemaet.

 • Redaktør hjelpetekster:
  Her velges personen i forvalter-rollen som får tilgang til å endre på pop-up hjelpetekster. Kun 1 person kan velges for å tilpasse hjelpetekster.

 • Hjelpetekst Indentifikator:
  Om dere velger å redigere på hjelpetekster er det viktig å skrive et unikt navn her. Skriv en kort tittel/tekst som identifiserer innlagte hjelpetekster. Skjema med samme identifikator vil bruke samme hjelpetekster (gjelder også om feltet er blankt).

 • Søknadsbeløp settes lik sum alle år: 
  Som standard blir søknadsbeløp hentet fra første kolonne i finasnierings-plan. Dersom dere i stedet ønsker at søknadsbeløp skal summeres fra samtlige år, kan dere nå aktivere det fra dette valget ved å sette verdi til "Ja".

Side 2 - FANE: Søknadsinformasjon 


Side 2, "Fane: Søknadsinformasjon" fremstiller den første siden på selve søknaden som søker skal fylle ut. Vi forklarer skjermbildet under:

 • Kolonnen DEFAULT LEDETEKSTER viser det opprinnelige navnet på alle ledetekster.
  - Stor uthevet grønn tekst = Tittel på fane
  - Liten svart tekst = ledetekster over utfyllingsfeltene

 • Kolonnen OVERSTYR LEDETEKST er et blankt felt som gir mulighet for å endre ledetekster. Her kan man enten overstyre ledetekster ved å fylle inn en ny tekst, eller la feltet være blankt for å bruke den opprinnelige ledeteksten

 • Kolonnen SKJUL FANE kan ikke benyttes på denne siden, men gir mulighet for å skjule faner

 • Kolonnen SKJUL FELT gir mulighet for å ta bort enkelte felt. For å skjule et felt og dermed fjerne helt det fra søknadsskjemaet klikker en på verdien "NEI" verdien slik at den viser "JA"


Under utfylling av søknadsskjema er enkelte felt obligatorisk å fylle ut og ikke mulig å skjule. Det er altså kun mulig å skjule felt hvis feltet har en "nei/ja" verdi under Skjul felt-kolonnen. På side 1 i redigerbart skjema er følgende felt obligatoriske og dermed ikke mulig å skjule:

 • Felt "Tittel (Proskjektnavn)"
 • Felt "Kort beskrivelse av proskjektet"


Side 3 - FANE: Kontaktinformasjon 


På side 3 "Fane: Kontaktinformasjon" skal søker fylle inn kontaktinformasjon. I opprinnelig søknadsskjema inneholder søknadsskjemaet 3 stk underfaner. Se bildet under som viser hvordan søknadsskjemaet ser ut:
Korrigering av side 3 gjøres på samme måte som de forrige sidene. Ny kolonne her er SKJUL FANE som vi forklarer under:

 • Kolonnen SKJUL FANE gir mulighet for å skjule underfaner "Kontaktperson" og "Prosjektleder". For å skjule en fane og dermed fjerne det fra søknadsskjemaet klikker en på "NEI" verdien slik at den viser "JA"

 • På side 3 i redigerbart skjema er følgende faner og felt obligatoriske å fylle ut og dermed ikke mulig å skjule: 
  - Fane "Søker/prosjekteier"
  - Felt "Prosjekteiers navn"
  - Felt "Mobil"
  - Felt "Organisasjonsnummer"
  - Felt "E-post"
  - Felt "Bankkontonummer"


Side 4 - FANE: Prosjektbeskrivelse 


Korrigering av side 4 på redigerbart skjema utføres på samme måte som de forrige sidene. Ny kolonne her er ANT.LINJER som vi forklarer under.


 • Kolonnen ANT.LINJER gir mulighet for å definere hvor stort et utfyllingsfelt skal være med antall linjeskift. Her kan man enten definere antall linjeskift selv, eller la feltet så blankt. Blankt felt benytter default linjeskift.

 • På side 4 i redigerbart skjema kan alle faner og felt redigeres og skjules

Side 5 - Andre faner 


Korrigering av side 5 på redigerbart skjema utføres på samme måte som de forrige sidene.


 • På side 5 i redigerbart skjema er følgende fane og felt obligatoriske å fylle ut og dermed ikke mulig å skjule
  - Fane "Økonomi
  - Felt "Kostnadsoverslag"
  - Felt Finansieringsplan
  - Fan "Geografi"
  - Fane "Vedlegg"
Tema 2: Ferdig skjema og redigering av hjelpeteksterFor å se resultat av redigerbart søknadsskjema og redigere på redaktør hjelpetekster må man opprette en ny søknad internt i forvalter-rollen.

1) Gå til "Søknader" i hovedmenyen. 

2) Velg filtreringsfane "Egne saker" for å se saker du selv oppretter

3) Velg knapp "Ny søknad" helt nederst under søknadsregisteret
Velg den aktuelle støtteordningen du har registrert med redigerbart skjema og skriv en tittel.
Nå kan du se gjennom alle sidene på det redigerbare søknadsskjemaet. Dersom du ønsker å gjøre flere endringer kan du gå tilbake til støtteordningen og tilpasse skjemaet. Når du har utført endringer og lagrer skjemaet blir dette umiddelbart oppdatert i systemet. Du vil da kunne åpne denne "test søknaden" igjen og se endringene umiddelbart.


Redigering av hjelpetekster

For å redigere hjelpetekster må du være innlogget i den valgte brukeren for redaktør hjelpetekst.

 • Hold musepekeren over det grønne spørsmålstegnet til hjelpeteksten dukker opp
 • Klikk på knappen "Rediger"
 • Pop-up vindu for tekstredigering dukker opp. Utfør endringer og klikk på "lagre" når endringer er utført

Tema 3: Sjekkliste før publisering  


Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning med redigerbart søknadsskjema.Standard sjekkliste på Støttteordning

 • Konfigurasjon av støtteordning og valg av søknadsskjema (Side 1)
 • Valg av geografiske og tematiske kategorier (Side 2)
 • Informativ og konsis publiseringstekst (Side 3)
 • Viktig! Dette må utføres for at søker skal kunne legge inn søknadsbeløp:
  Legg inn en rad i finansieringsplanen som benyttes for å sette søknadsbeløp. Gå til fane "Veglegg/planer", og legg til en rad med stjerne foran teksten; alà " *Støtte fra Fylkeskommunen ". Under utfylling blir beløp innlagt på denne rad benyttet som søknadsbeløp. (Side 5) Se forklaring på bildet under:Tilpassing av Redigerbart skjema

 • Konfigurere innhold og utseende. Skjule faner og felt, overstyre ledetekster og justere etiketter.
 • Teste søknadsskjema

Gjøre tilpasninger på dokumentmaler

 • Når man konfigurerer det redigerbare søknadsskjemaet (fjerner og tilpasser felt og ledetekster) så blir ikke dokumentmalene i systemet tilpasset automatisk. Det er altså ingen automatikk mellom valg på konfigurasjon på støtteordning og fjerning av felter i dokumentmal. Dokumentmalene må altså tilpasses manuelt, lastes opp i dokumentmalarkiv og velges på støtteordningen
 • Gå til dokumentmalarkiv, finn systemmalen "REDIGERBART2018.DOCX" (under nedtrekksmenyen "alle"). Last ned systemmalen og fjern alle felter som er skjult på skjemaet. Last opp dokumentet i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.
 • Duplisere aktuell tilsagnsbrev og mal fjerne felter som er skjult på skjema. Laste opp i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.