Som administrator kan du kun slette egenregistrerte søknader fra søknad- og tilsagnsregiser. 

 


For å slette en egenregistrert søknad gjør følgende:

  • Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret
  • Velg arkfanen "Egne saker", for å filtrere registeret til saker som er lagt inn av forvalter
  • Klikk på søpplebøtta helt til høyre for aktuell sak
  • Bekreft sletting av søknad
Slett søknad innsendt av søker:


Søknader som er registrert av søker må slettes av søker som opprinnelig registrerte saken. Se løsninger under:


Løsning 1:
Dersom søknaden f.eks er feilresigtrert eller sendt inn til feil forvalter kan forvalter velge å endre prosjektstatus på søknad (i saksbehandlingsvindu) til "Feilreilregistring". Saken vil da forflytte seg til arkfanen "Retur/trukket".


Løsning 2:
Dersom søker eller forvalter ønsker at søknad skal slettes helt fra systemet, må forvalter låse opp søknaden. Når saken har blitt låst vil søker kunne logge inn og slette søknaden selv.

En søknad låses opp for sletting ved å åpne saksbehandlingsvindu, og sette låst verdi til Nei. Se illustrasjon under:

Når saken har blitt låst opp må søker selv slette den.