Dette skjemaet er tilpasset ordningen "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter" som ble utlyst primo mars 2021. Skjemaet er basert på søknadsskjema for "Kommunalt næringsfond".


Tittel på innsendt søknad

Hensikten med dette skjemaet er å tilrettelegge for rask og enkel utfylling av søknad på kompensasjon. Det er minimalt med informasjon som kreves fra søker som illustrert på bildene under.


Merk at tittel på søknad blir automatisk satt av systemet etter følgende mal:

  • "553.68 - <Navn på virksomhet>"


Søker har ikke anledning til å overstyre tittel. Så innsendte søknader vil typisk ha tittel tilsvarende:

  • "553.68 - SPINE AS"
  • "553.68 - Frisør og hår AS"

Søknadsskjema 

Side 1Side 2

Ved innlegging av et eksisterende organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund, blir følgende informasjon automatisk hentet og kopiert inn:

  • Navn på virksomhet
  • Adresse
  • Postnummer og poststed
Side 3


Merknad:

  • på dette søknadsskjema utføres ingen validering av innlagte tall
  • det er ikke noe krav at søkt beløp i sum skal være likt kostnader/tapSide 4


Side 5


Side 6Dokumentmal og PDF versjon