*Merknad til video: I saksbehandlingsvindu under fanen "KMD" skal man nå også velge "Utdypningskategorier" i det blå feltet nederst på siden. Dette er en oppdatering som har skjedd etter videoen ble publisert.Før man starter "Veiviser for årsrapportering" må man utføre følgende punkter:

 1. Opprette et nytt budsjettår/budsjettområde for det aktuelle året og registrere bevilgning (altså midler fra fylket). Klikk her for veiledning på hvordan opprette et nytt budsjettår og registrere bevilgning


 2. Alle tilsagn for det aktuelle året må være registrert. Klikk her for å se hvordan man registrerer tilsagn internt i systemet


 3. Alle tilsagn må saksbehandles (se videoen over for steg-for-steg veiledning på dette punktet):
  - Prosjektstatus må være korrekt
  - Ramme, budsjettområde og innvilget beløp må registreres under fanen "Fin.kilde" i saksbehandlingsvindu
  - Primærkategori og utdypningskategori må velges i saksbehandlingsvinduEtter alle punktene over er utført kan man starte Årsrapportering-veiviseren på startsiden. Denne veiviseren for årsrapporteringen finner man på to måter:

 1. Administratorer har direkte tilgang til lenke for oppstart av årsrapportering på startsiden etter innlogging. Denne er lokalisert nederst til høyre på startsiden, med knapp "Gå til årsrapportering"

 2. Administratorer har også tilgang til veiviser under hovedfane "Ramme/regnskap" -> "Årsrapport til KMD". Denne er lokalisert i venstre kolonne, under "Ramme/egnskap" i .
Får jeg en bekreftelse / kvittering etter innsendelse?


Svar her er nei.


Det er ingen bekreftelse, rapport eller kvittering som blir sendt inn ift årsrapportering. Dette er fordi det er ingenting som teknisk sett sendes inn til fylkeskommunen og det er heller ingenting som låses for endringer i systemet. Det som gjerne oppfattes som innsendelse av informasjon til fylkeskommunene er kun en bekreftelse på at man har gjennomgått innlagte data, kvalitetssikret de og rettet opp i feil eller mangler i systemet. Når årsrapportering er fullført vil fylkeskommunen kun se et tidsstempel (dato og tidspunkt) for når veiviser ble gjennomført.


Veiviser for årsrapportering er en rutine som validerer samtlige rapporteringspliktige rammer. Det er mao. ikke mulig å fullføre veiviser på en enkelt ramme dersom det er feil på tilsagn fra en annen rapporteringspliktig ramme.Beskrivelse av funksjonalitet i "Veiviser for årsrapportering"


Veiviseren inneholder funksjonalitet for å kvalitetssikre innsendte data. Blant annet vil ikke rapporten kunne sendes inn før all rapporteringspliktig informasjon er fylt ut. Det vil fremgå i veiviser hvilke rammer, bevilgninger og tilsagn dette gjelder. Informasjon som mangler vil være merket med en rød sirkel med hvitt utropstegn. I tillegg vil det være noen typer informasjon som bør vurderes nærmere. Denne informasjonen vil ikke være til hinder for at rapporten kan sendes inn. Denne informasjonen er markert med en gul varseltrekant. 


Skjermbildet "Veiviser for årsrapportering" er  inndelt og tilpasset ramme-/regnskapsstrukturen i programmet. Denne strukturen består av 3 ulike nivåer tilsvarende:

 1. Øverst i hierarkiet er begrepet RAMME som kort fortalt er en "pengekilde" med diverse meta-data som f.eks. hvilken KMD kapittel/post midlene er bevilget fra (551.60, 551.61, etc). Typiske navn på en ramme kan være "Kommunalt næringsfond", "Kraftfond", "Omstillingsmidler", etc.
 2. På nivået under RAMME har vi begrepet BUDSJETTOMRÅDE som rent teknisk representerer et regnskapsår med tilhørende data. Et kommunalt næringsfond vil typisk ha flere budsjettområder, men kun ett budsjettområde pr. tilsagnsår. Typiske navn på et budsjettområde under et kommunalt næringsfond kan være "Midler 2012", "Midler 2013", "Midler 2014", etc
 3. Siste nivå i regnskapsstruktur i denne kontekst av årsrapportering, er tilskuddene innlagt på sakene/prosjektene og annen obligatorisk informasjon som skal være registrert på hvert rapporteringspliktig tilsagn.

Veiviser for årsrapportering følger kronologisk struktur forklart ovenfor. Dette betyr i praksis at først blir informasjon knyttet til rammene gjennomgått. Deretter blir informasjon knyttet til budsjettområdene gjennomgått. Og til slutt blir informasjon knyttet til tilsagnene gjennomgått og kvalitetssikret. Dette er forklart i mer detalj under.I veiviseren må administrator bekrefte at informasjonen er korrekt og klar for utrapportering. Når rutinene i veiviseren er gjennomført, vil Spine hente ut og videresende rapporteringen til KRD. I motsetning til tidligere, vil den enkelte forvalter ikke lenger måtte sende inn årsrapporten per e-post.


Når veiviser er fullført og årsrapport er sendt, vil dette fremgå i veiviser dato og tidspunkt for Innsendt dato. Etter frist for innlevering vil det bli foretatt kontroll på innrapporterte data og evt. tilbakemeldinger vil bli gitt . Dette kan medføre behov for justeringer fra forvalter sin side med påfølgende ny innsendelse av årsrapport i samme veiviser som benyttet første gang.
Kommunale næringsfond i 2014


For å muliggjøre bedre sporing for KMD av midler som går til kommunale næringsfond, ble det våren 2013 lagt inn en ny verdi i valg på "KMD midler" på budsjettområdene. Det nye valget er "04-Næringsfond" og denne skal benyttes på budsjettområder under rapporteringspliktige rammer som er av type kommunale- og regionale fond finansiert på 551.60.


Skjermbildet for redigering av egenskaper på et budsjettområde er vist under.
Til alle som forvalter midler over programkategori 13.50 - distrikts- og regionalpolitikken, kapittel 551 post 60 og post 61!


I og med overgangen i 2012 fra Rapp13.50 til det nye systemet RF13.50 på www.regionalforvaltning.no, har rutinen for innsending av årsrapport til Kommunal- og regionaldepartementet blitt endret. Det betyr at den enkelte forvalter fra nå av skal sende inn årsrapporten ved å bruke Veiviser for årsrapporteringen.