Start et nytt emne

Ønske om mer utfyllende informasjon vdr bagatellmessig støtte

Ønske fra kommune:


I søknadsskjemaene i systemet finnes det et valg hvor søker skal krysse av for om de har mottatt bagatellmessig støtte tidligere. Nå de svarer «Ja» får de opp en tekstboks hvor relevant informasjon skal skrives inn.

Vår erfaring er at søkerne generelt har liten kunnskap om statsstøtteregelverket, og hvilken informasjon de skal rapportere på. Dette resulterer i at den informasjonen de skriver inn som oftest er lite relevant for oss som forvaltere i denne sammenhengen. Som et resultat av dette må vi sende ut et eget skjema for denne informasjonen, og som skal være iht de rapporteringskrav som dept. har satt.

 

Det burde være mulig å integrere enkel infotekst og tabeller som vist på bildet under. Tabellene burde kunne lages over samme lest som tabeller for «Kostnadsplan» og «Finansiering». Siden det er inneværende og de to foregående år som er rapporteringspliktige, ville det holde med f.eks «År1» (søknadsår), «År1»-1 og «År1»-2 i skjemakodingen.En slik integrering ville gjort prosessen for oss forvaltere enklere, men det ville også gjøre søkerne mer bevisste på hvilke støtte de har mottatt og hvor mye de har fått tildelt.

Fordelen for forvalter er at de får riktig informasjon uten å måtte sende ut separate skjemaer for å oppfylle kravene i EØS-avtalen.


Med søkers plikt til å avgi erklæring, så hadde dette vært enklest om dette lå i standard-søknadsskjemaene i systemet. På denne måten kan man oppnå en rekke positive effekter;
a) det forenkler prosessen for oss forvaltere
b) søkerne blir nødt til å holde oversikten over støtte de mottar
c) regnskapsførere vil kunne holde seg ajour via bilagene


Det er også viktig for bl.a rapporteringer, evt ESA-kontroll etc at bagatellmessig støtte og annen offentlig støtte holdes tydelig adskilt.

 

På bakgrunn av dette hadde jeg gjerne sett at også standard søknadsskjemaer inneholdt en side «Egenerklæring – offentlig støtte», men at det her var to separate tabeller. En tabell for bagatellmessig støtte, og en for annen offentlig støtte. Dette for at både forvalter, søker og regnskapsførere ikke skal blande kortene.

Regelverket er slik at forvalter skal «merke» alle tilsagn med hvilken type støtte som gis iht statsstøtteregelverket, og da er det naturlig at også egenerklæringene følger opp dette. Det er også viktig at søkere som opererer med tilskudd i området rundt € 200 000 for bagatellmessig støtte, vet hva som er hva. Såkalt «annen offentlig støtte» skal jo som kjent ikke telle med i de € 200k.

 

Håper at dere kan få oppdatert skjemaene slik at egenerklæringene blir med også i standard søknadsskjemaer fremover.

docx