14.08.2019 ENDRING: Automatisk varsling pr. e-post til prosjekteier

Følgende er publisert i denne versjon:

  • forvalter rutiner for å aktivere automatisk varsling pr. e-post til prosjekteier
  • visning og endring under "Innstillinger forvalter" for aktivering av varsling
  • visning og endring på støtteordning for aktivering av varsling


Detaljert beskrivelse av rutiner for automatisk varsling beskrevet under.


Kort beskrivelse av automatisk varsling


Det er implementert automatisk varsling pr. e-post til prosjekteier på følgende hendelser:

  • "Tilsagn utgår" i løpet av f.eks. 60 dager.
  • Søker har ikke sendt "Aksept av vilkår" i retur etter f.eks. 15 dager.  


En tjeneste (Windows Service) sjekker alle tilsagn i Regionalforvaltning kl.10:00 hver dag og sender ut automatisk varsel på aktuelle tilsagn. Tjenesten holder rede på hvilke tilsagn som har mottatt varsel og sender i prinsippet kun ett varsel på aktuell hendelse til prosjekteier. 


Vi har lagt inn logikk i varslingsrutinene slik at ved f.eks. endring av "Gyldig til dato" på et tilsagn, vil prosjekteieier kunne motta et nytt varsel på "Tilsagn utgår".  I tillegg vil evt. endring hos forvalter av varslingstid (antall dager før hendelse inntreffer)  kunne trigge ny utsendelse av varsel.


Selve utforming og innhold i e-post er standardisert og tilsvarende som illustrert under. E-post er utformet for visning på alle enheter (mobil, nettbrett og pc) og for visning av kun tekst.
Aktivere varsling i forvalter rollen


De nye varslingsrutinene må eksplisitt aktiveres i forvalter rollen:

  • både under "Innstillinger forvalter" og 
  • på hver aktuelle støtteordning


For at varslingsrutinene skal aktiveres på en støtteordning, må alle betingelser i listen under være innfridd:

  1. Varslingsrutinene må være aktivert under "Innstillinger forvalter".
  2. Støtteordning må være "Aktiv".
  3. Varslingsrutinene må være aktivert på støtteordning.(1) Aktivere under "Innstillinger forvalter"

(2) Aktivere på støtteordning

Visning av status på varsling i støtteordningsregister


Vi har lagt inn visning av status på varsling i støtteordningsregisteret som illustrert under.